Veiligheidspact tegen discriminatie

Veiligheidspact tegen discriminatie
(Pact tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.)

Preambule:
De Nederlandse samenleving anno 2012 is zeer divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken (seksualiteit, Midden-Oosten, islam) kunnen inzet zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om elkaar met verbaal of fysiek geweld te bejegenen. Ieder mens heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is én om gerespecteerd te worden door anderen, mits hij of zij ook de ander respecteert in diens eigenheid. Wederzijds respect is de grondslag van een humane maatschappij waar plaats is voor iedereen die zich houdt aan onderling overeengekomen maatschappelijke spelregels. Bescherming van minderheden is een belangrijk uitgangspunt in onze democratie.

Onderstaande organisaties en personen verklaren hierbij actief stelling te nemen tegen geweld op discriminatoire gronden. Het voortouw wordt genomen door onder andere homo-, joodse en islamitische organisaties omdat zij regelmatig slachtoffer zijn van geweld vanuit de samenleving. Dat geweld is gericht op individuen vanwege hun seksuele, etnische of religieuze identiteit of op gebouwen, zoals moskeeën, synagogen en woonhuizen.

Andere organisaties en personen worden opgeroepen zich hierbij aan te sluiten en om eveneens stelling te nemen tegen discriminatie in het algemeen (zoals discriminatie op de arbeidsmarkt). Onderstaande organisaties en personen beloven in het bijzonder zich actief in te zetten tegen iedere vorm van discriminatoire agressie, zowel verbaal (zoals schelden en pesten) als fysiek (zoals mishandeling en brandstichting). Overigens kunnen ook andere groepen dan de hierboven genoemde slachtoffer zijn van discriminatoire agressie, zoals asielzoekers, gehandicapten en vrouwen.

Artikel 1.
Onderstaande organisaties en personen verklaren zich bereid om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat rond bovengenoemde thema’s. Ook verklaren onderstaande organisaties zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.

Artikel 2.
Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen bescherming aan te bieden van acuut bedreigde gebedshuizen, woonhuizen en personen.

Toelichting: nadat de Koptische gemeenschap zich bedreigd voelde vanwege ontwikkelingen in Egypte is aangeboden vanuit de islamitische gemeenschap in Amsterdam en omstreken om de Koptische kerk in Amsterdam-Noord bescherming te bieden. Dit is een mooi voorbeeld van wat wordt bedoeld in dit artikel.

Artikel 3.
Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan schoolbezoeken in gemengde groepjes om discussies te voeren met leerlingen over bovengenoemde thema’s.

Toelichting: een jood, een homo en een moslim (en een christen en een ongelovige, afhankelijk van de situatie) gaan in discussie met een klas of grotere groepen. In principe wordt aangesloten bij bestaande initiatieven. Een en ander zou ook tot verdere initiatieven kunnen leiden, zoals het versterken van het anti-pestbeleid of de oprichting van tolerantiecomités van leerlingen/docenten en dergelijke.

Artikel 4.
Onderstaande organisaties en personen zijn bereid om naar vermogen mee te werken aan buurtbemiddeling bij het (weg)pesten van en spanningen tussen buurtbewoners.

Toelichting: bemiddelingsteams vanuit netwerken van organisaties en personen met verschillende achtergronden. Er zijn al dergelijke initiatieven geweest die als voorbeeld kunnen dienen.

U kunt (als organisatie of individueel) het Veiligheidspact ondertekenen door een reactie te sturen. Daarbij is vermelding van naam vereist en van adres en telefoonnummer gewenst. Inmiddels hebben meer dan 100 organisaties en personen het Pact onderschreven, waaronder de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in Nederland (UMMON), het Centraal Joods Overleg (CJO), de Protestantse Diakonie Amsterdam, het Rooms Katholiek Dekanaat, COC Amsterdam en enkele (afdelingen van) politieke partijen, zoals GroenLinks, PvdA en 50 plus.